Projecten

Horizon Solutions bewerkt, of heeft in het (recente) verleden onder andere de volgende opdrachten bewerkt:

Beoordeling WKK RWZI Emmen [2014]

In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft Horizon Solutions B.V. de WKK installatie op RWZI Emmen beoordeeld in verband met onduidelijkheden over het veilig kunnen bedrijven van de installaties. Horizon Solutions B.V. heeft de problemen van de installatie geïnventariseerd en aan het waterschap gerapporteerd.

Beoordeling WKK’s RWZI Hengelo en RWZI Enschede [2014]

In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft Horizon Solutions B.V. de WKK installaties op zowel RWZI Hengelo als RWZI Enschede beoordeeld in verband met onduidelijkheden over het veilig kunnen bedrijven van de beide installaties. Horizon Solutions B.V. heeft de problemen van de installaties geïnventariseerd en vervolgens samen met Eliquo Water & Energy BV de nodige aanpassingen aan de installaties doorgevoerd. Na het positief afronden van het testprotocol zijn de beide installaties vrijgegeven voor een veilige en bedrijfszekere bedrijfsvoering.

Business case restwarmte benutting De Wildert [2014]

In samenwerking met de gemeente Dongen en Ardagh Glass Dongen heeft Horizon Solutions B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot het benutten van restwarmte afkomstig van industrieterrein De Wildert aan woningen of andere gebruikers in Dongen.

Yanmar [2013]

Confidentieel

Business case PV systemen HDSR [2013]

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt de mogelijkheden om haar energieverbruik te verduurzamen. Een mogelijkheid daartoe is het installeren van PV systemen.
Het Hoogheemraadschap heeft reeds onderzoek gedaan naar deze optie en hiervoor een business case opgesteld. Horizon Solutions heeft van het Hoogheemraadschap de opdracht gekregen de business case te valideren.

Bestek ontwikkeling vervanging WKK RWZI Utrecht [2013]

Samen met Witteveen+Bos ontwerpt en ontwikkelt Horizon Solutions BV, in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een functioneel bestek inclusief leveringscontract voor de vervanging van een van de twee, op een Brons gasmotor gebaseerde, WKK installaties op de RWZI te Utrecht. De opdracht is uiteindelijk gegund aan de Lek/Habo groep uit Bodegraven. De nieuwe WKK installatie is in maart 2014 in bedrijf genomen en overgedragen aan het Waterschap.

Bestek ontwikkeling vervanging WKK RWZI Elburg [2013]

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe het ontwerpen en ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de vervanging van de verouderde gasmotor op de RWZI te Elburg. Daarnaast heeft Horizon Solutions BV de aanbesteding (via Tenderned) en de gunningsprocedure voor het project voor het Waterschap uitgevoerd.

HDSR TDH Nieuwegein [2012]

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden treedt Horizon Solutions op als technisch adviseur tijdens de aanbesteding van de Thermische Druk Hydrolyse installatie voor RWZI Nieuwegein.

Energiebalans Weg van de Toekomst Oss [2012]

In opdracht van Pro N329 (Ballast Nedam/Van Gelder) voert Horizon Solutions een ontwerpcontrole uit op het duurzame energieconcept op basis van een zonne-energie installatie welke ontworpen is voor de “Weg van de Toekomst” te Oss.

Realisatie WKK 5 voor RWZI Apeldoorn [2012]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en het ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de nieuwbouw en instandhouding van een 5e gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Apeldoorn van Waterschap Veluwe.

Stowa vergassing onderzoeken [2012]

In opdracht van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zet Horizon Solutions een onderzoeksprogramma op naar de mogelijkheden voor het superkritisch vergassen versus oxideren van zuiveringsslib als ook een nader onderzoek naar de economische haalbaarheid van de combinatie van toepassing van Thermische slibontsluiting, droging van het zuiveringsslib en conventionele vergassing.

Projectontwikkeling zonne – energiesystemen (PV) [2011]

In opdracht van Typhoon Infra ontwikkelt Horizon Solutions diverse zonne – energiesystemen (PV).

Typhoon offshore [2011]

Ten behoeve van een 600 MW off-shore wind park in de Noordzee voert Horizon Solutions voor Typhoon Off- shore een marktscan en marktconsultatie uit naar de beschikbare windturbine leveranciers / technieken en maakt een windturbine selectie voor het off-shore windpark.

Bagua Welness [2011]

Horizon Solutions voert in opdracht van Bagua Welness een onderzoek uit naar de mogelijkheid om restwarmte, afkomstig uit gasmotoren die stortgas van een vuilstort verbranden, toe te passen in een sauna. Hierbij zijn de technische en economische aspecten ge-evalueerd. Vanwege problemen bij de financiering van de sauna is deze nog niet gerealiseerd.

Feasibility studie warmte terugwinning ventilatielucht [2010]

Horizon Solutions voert een feasibility studie uit naar het concept van Oxycom. Dit concept kan leiden tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten in de gebouwde omgeving. Voor de feasibility studie is gekeken naar de technische aspecten van het systeem, de mogelijke markten in zowel binnen en buitenland en de mogelijkheden voor toepassing in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. De resultaten zijn aan opdrachtgever gepresenteerd.

Bio Golden Raand [2010]

In opdracht van Eneco Energie heeft Horizon Solutions zitting in het kernteam van Eneco, welke verantwoordelijk is voor de project ontwikkeling en aanbesteding van een biomassa gestookte energiecentrale in Delfzijl. (Zie ook dit project in 2005). Op 1 februari 2014 is de Eneco Bio Golden Raand officieel in bedrijf genomen. De centrale is de grootste en meest efficiënte bio-energiecentrale van de Benelux en levert groene stroom voor circa 120.000 huishoudens.

Projectleiderschap WKK’s tuinbouw [2010, 2011, 2012]

Horizon Solutions assisteert GE Jenbacher Nederland bij het plaatsen van WKK installaties in de tuinbouw in Nederland en België. De werkzaamheden bestaan uit het complete project management van WKK installaties zoals het inkopen van materialen, opstellen van P&ID’s, PFD’s en opstellingstekeningen, alsmede het site management uit naam van de opdrachtgever.

De Energiefabriek [2011, 2012]

Deze opdracht bestaat uit een marktconsultatie naar de mogelijkheden van de Energiefabriek in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De Energiefabriek bestaat uit een thermische druk hydrolyse van het surplus slib waardoor er in de slibgisting meer biogas uit het rioolwaterslib geproduceerd kan worden. Het uit de vergister resterende slib zal gedroogd en vervolgens vergast worden. Het geproduceerde gas wordt vervolgens met een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte. Om een betrouwbare business case van de beoogde Energiefabriek op rioolwaterzuivering Nieuwegein op te stellen, waarbij alle mogelijke alternatieven onderzocht en beoordeeld worden, heeft Horizon Solutions een marktconsultatie uitgevoerd.

Ontwerp, bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Utrecht [2010]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de nieuwbouw en instandhouding van een gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Utrecht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Quick scan energievoorziening openluchtzwembad [2010]

Voor de stichting Openluchtbad Zwolle is een Quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het verminderen van het energieverbruik van het openluchtbad. De studie is noodzakelijk aangezien een grootscheepse renovatie gepland staat en het energieverbruik van het zwembad een renovatie van het bad op dit moment verhindert. Middels de Trias Energetica en gebruik van alternatieve energie opwekking, zoals warmtepompen en zonnepanelen, is een plan uitgewerkt voor de energiehuishouding van het nieuwe zwembad.

Optimalisatie energiehuishouding papierfabriek [2010]

Dit onderzoek wordt voor onze opdrachtgever Crown van Gelder in Velsen-Noord uitgevoerd naar aanleiding van de studie naar de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie. Uit het eerdere optimalisatie slagen van de opdrachtgever zelf is naar voren gekomen dat een duidelijke samenhang van verschillende optimaliseringen van deelprocessen ontbreekt. Horizon Solutions onderzoekt van de verschillende deelprocessen de energiehuishouding en verifieert dan wel completeert deze om een totaal optimalisatie voor het bedrijf te realiseren.

De Beljaart in Dongen [2009 , 2010, 2011, 2012, 2013]

Horizon Solutions ondersteunt de Gemeente Dongen bij het nieuwbouw project De Beljaart in Dongen. Dit project omvat een warmte-, koude- en warm tapwaterlevering aan nieuwbouw woningen met behulp van een lokaal energie netwerk. De warmte, koude en tapwater worden door middel van een hoog rendement energie opwek systeem, bestaande uit warmtepompen (en CV-ketels als back-up), aan de woningen geleverd. Gedurende de meerdere bouwfasen van het project ondersteunt Horizon Solutions haar opdrachtgever op velerlei technische gebieden waaronder EPC-berekeningen, storing analyses, thermografische metingen en verbruiks analyses.

Biomassacentrale Energy Xpress Zeeland Seaports [2009]

Horizon Solutions ondersteunt in samenwerking met Ecofys, I-Res bij een locatie quick scan voor een 5 MWe biomassacentrale in Terneuzen. De werkzaamheden van Horizon Solutions bestaan uit het uitvoeren van opbrengstberekeningen en technische informatie.

Yanmar [2009]

Confidentieel.

Projectmanagement energiecentrale De Rotterdam [2009]

Horizon Solutions voert in opdracht van Eneco Energie het project management voor de koude centrale en biomassa WKK die worden geplaatst in het gebouw De Rotterdam (de verticale stad) op de Wilhelminapier te Rotterdam. Naast project management doet Horizon Solutions tevens de basic engineering en vergunningsaanvragen voor de koude centrale en biomassa WKK. De realisatie van de installaties is door middel van een door Horizon Solutions opgesteld functioneel bestek voor de bouw en instandhouding van de installaties aanbesteed. Voor de koeling van de koelmachines wordt gebruik gemaakt van Maaswater. Het gehele gebouw wordt, conform de eis van de Gemeente Rotterdam, met een Greencalc score A gerealiseerd.

Projectmanagement New Orléans [2009]

Horizon Solutions voert in opdracht van Eneco Energie het project management voor de koude centrale die wordt geplaatst in de kelder van het gebouw New Orléans op de Wilhelminapier te Rotterdam. De koude centrale verzorgt de koude van het gehele gebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van compressie koelmachines die worden gekoeld met behulp van Maaswater. Bijzonder aan dit project was het door Horizon Solutions gemaakte ontwerp voor de onttrekking van Maaswater voor de koeling van de compressiekoelmachines. Voor de Maaswater onttrekking heeft Horizon Solutions in totaal drie putten ontworpen die geheel in de kade zijn gerealiseerd. Ook de vergunning, realisatie en in bedrijf stelling van deze putten is door Horizon Solutions begeleid.

Projectmanagement Mediapark Hilversum [2009]

In opdracht van Essent Warmte voert Horizon Solutions het projectmanagement voor de ombouw van de warmte-koude-kracht centrale op het Mediapark te Hilversum. De werkzaamheden bestaan uit het complete project management voor de ombouw van de tri-generation centrale.

Projectmanagement Kroonenburg [2008]

Horizon Solutions voert in opdracht van Eneco Energie het project management voor project Kroonenburg te Zaandam. Op dit zorgcomplex wordt een zonlicht systeem geplaatst en voor de verwarming en koeling van het project wordt gebruik gemaakt van warmte-koude opslag in de bodem. Horizon Solutions voert het project management voor het complete energie systeem in opdracht van Eneco Energie.

Restwarmte benuttingsmogelijkheden Van Houtum [2008]

Dit onderzoek wordt voor onze opdrachtgever Van Houtum papier uitgevoerd naar aanleiding van de studie naar de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie. Uit het eerdere onderzoek is gebleken dat er besparingsmogelijkheden zijn en in deze opdracht gaat Horizon Solutions verder in op de benutting van restwarmte van de afgassen ketel, het optimaliseren van de warmtehuishouding rond de ontgasser, het benutten van lage druk stoom voor de dispergeerinstallatie, het voorverwarmen van aardgas met restwarmte en het eventueel inzetten van bespaarde stoom als injectiestoom voor de gasturbine.

Database configuratie beoordeling prestaties warmtepompen [2008]

In opdracht van Eneco Energie ontwikkelt Horizon Solutions een database voor het beoordelen van de prestaties van de warmtepompen die op diverse projecten staan opgesteld. De maandelijkse meterstanden worden in de database ingelezen, waarna de data per project of type warmtepomp kunnen worden gefilterd en gepresenteerd. Doel van de database is om vroegtijdig storingen te signaleren nog voordat de bewoner daadwerkelijk problemen heeft ondervonden. Deze storingen kunnen worden herleid uit het energie verbruik van de betreffende warmtepompen in relatie tot het aantal graaddagen dat is opgetreden gedurende de voorgaande periode.

Marktstudie Wind Assets Westland Energie Services [2008]

In opdracht van Westland Energie Services schrijft Horizon Solutions een business plan voor het overnemen van een aantal Windenergie assets. Verder confidentieel.

Projectassistentie Westland Energie Services [2008]

Horizon Solutions assisteert Westland Energie Services met de opgelopen achterstand in het beantwoorden van vragen uit de markt betreffende het aangaan van WKK contracten. De werkzaamheden bestaan uit het omzetten van vragen uit de markt in concrete aanbiedingen voor tuinders over het aangaan van WKK contracten door gebruik te maken van modellen en rekenmodules.

Restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie [2008]

In opdracht van Cumae onderzoekt Horizon Solutions de restwarmte benuttingsmogelijkheden in de papierindustrie in het kader van de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Papier- en Kartonindustrie. De opdracht bestaat uit het uitwerken van een globaal restwarmte benuttingsplan dat de benutting van restwarmtestromen beschrijft. De studie wordt begeleid door het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK).

Bestek ontwikkeling voor de woningbouw met warmtepompen voor ENECO Rotterdam [2008]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een bestek, leveringscontract en instandhoudingcontract voor 15 jaar van woning installaties gebaseerd op een warmtepomp, die worden geëxploiteerd door ENECO voor clusters van woningen die zijn aangesloten op een bronsysteem (open of gesloten) als warmte medium.

Begeleiding gecentraliseerde energie inkoop [2007]

In opdracht van Sovak begeleidt Horizon Solutions de gecentraliseerde energie inkoop van het bedrijf. Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is Sovak sinds 2007 zelf verantwoordelijk voor haar energie kosten. Door de energie inkoop van al haar locaties, in totaal circa 70, te centraliseren verwacht Sovak een besparing op energiekosten te bereiken. Horizon Solutions begeleidt Sovak hierin gedurende het gehele traject.

Marktintroductie lucht-water warmtepomp [2007]

In opdracht van Daikin doet Horizon Solutions een SWOT-analyse van de lucht-water warmtepomp van het type Altherma, welke geschikt is voor zowel verwarmen als koelen, in opdracht van Daikin. Met de opgestelde rapportage zal Daikin Nederland een gerichte marketing benadering formuleren voor het succesvol kunnen introduceren van de Altherma warmtepomp op de Nederlandse markt.

Energie besparingsonderzoeken 9 RWZI’s regio Utrecht [2007]

Ten behoeve van de milieuvergunningen voor de RWZI’s in Lopik, Oudewater, Montfoort, Zeist, Breukelen, Bunnik, Houten, De Meern en Driebergen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelt Horizon Solutions voor alle negen rioolwater zuiveringen een energiebeheersplan op. Elk energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Energie besparingsonderzoek RWZI Harderwijk [2007]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Harderwijk van Waterschap Veluwe stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Energie besparingsonderzoek RWZI Apeldoorn [2007]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Apeldoorn van Waterschap Veluwe stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Second opinion biomassa vergassing installatie [2007]

Horizon Solutions verzorgt voor Bavin een “second opinion” voor een biomassa vergassing installatie die bij Nedmag te Veendam moet worden geplaatst. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het beoordelen van de engineering keuzes, beoordelen biomassa hoeveelheden, beoordelen milieu effecten, beoordeling offertes op compleetheid met het bestek en beoordeling van de prijsniveaus van de ingediende offertes. De resultaten van de “second opinion” worden aan de opdrachtgever gerapporteerd. Tevens heeft Horizon Solutions een rol gespeeld in het uitonderhandelen van het EPC contract.

Projectassistentie “slimme meter” project woningbouw [2007]

Horizon Solutions assisteert Eneco Energie bij het opstarten van het “slimme elektriciteit meter project” voor de woningbouw. De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van en overleggen met de interne partijen binnen Eneco Energie voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van de “slimme meters” binnen de onderneming.

Ontwerp, bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Veenendaal [2006]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en het ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief leveringscontract, voor de nieuwbouw en instandhouding van een gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Veenendaal van het Waterschap Vallei & Eem.

Energie besparingsonderzoek RWZI Maarsenbroek [2006]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Maarsenbroek van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Projectleiderschap WKK’s tuinbouw [2006 - 2009]

Horizon Solutions assisteert GE Jenbacher Nederland bij het plaatsen van WKK installaties in de tuinbouw in Nederland en België. De werkzaamheden bestaan uit het complete project management van WKK installaties zoals het inkopen van materialen, opstellen van P&ID’s, PFD’s en opstellingstekeningen, alsmede het site management uit naam van de opdrachtgever.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de WKC-installatie bij Friesland Foods te Leeuwarden [2006]

In opdracht van Friesland Foods het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de WKC-installatie. Friesland Foods Leeuwarden heeft te maken gehad met diverse storingen in haar WKC-installatie welke tot uitval van het productie proces hebben geleid. Storingen die een directe invloed hebben op de bedrijfsprocessen, aangezien de levering van stoom werd onderbroken. In opdracht van Friesland Foods heeft Horizon Solutions een onderzoek uitgevoerd om te komen tot verbeteringsvoorstellen voor de WKC-installatie.

Bestek ontwikkeling en project begeleiding voor een biogas behandeling installatie van de gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Nieuwegein [2006]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een functioneel bestek en de project begeleiding voor de realisatie van een biogas behandeling installatie voor de gasmotor gebaseerde WKK installatie van de RWZI Nieuwegein in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bio Golden Raand [2005]

In opdracht van Evelop B.V. het ontwerpen en het ontwikkelen van een functioneel bestek, vergunning begeleiding en aanbesteding voor de nieuwbouw en instandhouding van een 50 MWe biomassa gestookte energiecentrale die wordt gebouwd naast de bestaande Aldel aluminiumfabriek in Delfzijl. De centrale is op 1 februari 2014 officieel in gebruik genomen en heeft als naam "Bio Golden Raand" gekregen.

Contra expertise, haalbaarheid WKK installatie voor verzorgingstehuis [2005]

Voor de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist – Houten is een contra-expertise verricht naar de inpassing van een WKK installatie op verzorgingstehuis Heerewegen. Wegens renovatie en uitbreiding van het verzorgingstehuis zal het aansluitvermogen van het verzorgingstehuis veranderen. Onderzocht is in hoeverre het zinnig is het opgestelde WKK vermogen te vergroten om zodoende te besparen op de energiekosten.

Projectassistentie warmtepompproject utiliteitsbouw [2005]

Horizon Solutions assisteert Eneco Energie bij het afronden van het warmtepompproject De Meerpaal te Houten. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aansturen van de onder leveranciers bij het afronden van restpunten, het opstellen van een plan van aanpak voor het herstellen van een ontstane schade en door het opstellen van een beproevingsprotocol het aantonen van de juiste werking van het systeem.

Quick scan naar de hergebruikmogelijkheden van een afgassen ketel [2005]

Voor Farmkracht V.O.F., een joint venture van Farmfrites en Eneco, is een studie naar de mogelijkheden tot het hergebruiken van de afgassen ketel van de Warmte Kracht Centrale van Farmkracht, nadat de joint venture is ophouden te bestaan en de gasturbine van de WKC buiten bedrijf is gesteld.

Ontwerp, bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI de Meern [2005]

Deze opdracht bestaat uit het ontwerpen en het ontwikkelen van een functioneel bestek, inclusief Ontwerp, bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw en instandhouding van een gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI De Meern van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Terugvorderen teveel betaalde regulerende energiebelasting (REB) [2005]

Voor en namens onze opdrachtgever, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, vordert Horizon Solutions de door het Waterschap teveel betaalde regulerende energiebelasting terug die betaald is over de elektriciteitsrekening. De achtergrond van deze opdracht is het besluit van 10 oktober 2003, nr. CPP2003/2395M, waarin is goedgekeurd dat een aantal onroerende zaken mag worden samengevoegd en dus de door het waterschap afgenomen elektriciteit op verschillende locaties gesommeerd mag worden en dit totaal slechts eenmalig de tariefschijven behoeft te doorlopen.

Energiebesparing onderzoek RWZI Heerde [2005]

Ten behoeve van de milieuvergunning voor de RWZI Heerde van Waterschap Veluwe stelt Horizon Solutions een energiebeheersplan op. Het energiebeheersplan omvat de procesbeschrijving van de RWZI, inventariseert de mogelijkheden tot energiebesparing en omvat een energie meet en -registratie methodiek.

Energie onderzoek papier verwerkende industrie [2004]

Dit onderzoek wordt voor onze opdrachtgever De Paauw Recycling uitgevoerd in het kader van de vigerende milieuvergunning. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de energieverbruiken binnen de onderneming, het definiëren van energiebesparende maatregelen en het opzetten van een energiezorgsysteem.

Marktintroductie Micro WKK [2004]

Voor een internationaal opererend bedrijf, dat een breed scala aan motoren levert, is een voorstel opgesteld hoe een Micro warmtekracht installatie geschikt gemaakt kan worden voor de Europese markten en welke stappen de onderneming dient te ondernemen om tot een geslaagde marktintroductie te komen.

Optimalisatieadvies van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor de RWZI Breukelen [2004]

Deze opdracht bestaat uit een optimalisatie advies ter verbetering van de werking van de bestaande WKK installatie voor de RWZI Breukelen.

Productoptimalisatie van thermische zonnecollectoren [2004]

In opdracht van onze opdrachtgever Itho is onderzocht welke technische en economische optimalisatieslagen er gemaakt dienen te worden om als eindresultaat een zowel technisch als economisch geoptimaliseerd geplaatste thermische zonnecollector te verkrijgen.

Bestek ontwikkeling, aanbesteding en project begeleiding voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Nieuwegein [2003]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een functioneel bestek inclusief leveringscontract voor de nieuwbouw en instandhouding van een gasmotor gebaseerde WKK installatie, de aanbesteding van deze installatie en het begeleiden van het project voor de RWZI Nieuwegein van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bestek ontwikkeling voor de nieuwbouw van gasmotoren gebaseerde WKK (stadsverwarming)installaties voor ENECO Rotterdam [2003]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een bestek, leveringscontract en instandhoudingcontract voor 15 jaar van op gasmotoren gebaseerde WKK installaties die worden ingezet door ENECO voor stadsverwarming.

Bestek ontwikkeling voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor RWZI Utrecht [2003]

Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een bestek en leveringscontract voor de nieuwbouw van een gasmotor gebaseerde WKK installatie voor de RWZI Utrecht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Ontwerp en coördinatie van de bouw van een legionella desinfectie installatie voor de NAM [2003]

In deze opdracht ontwerpt en coördineert Horizon Solutions de bouw van een desinfectie installatie die op een platform van de Nederlandse Aardolie Maatschappij geplaatst zal worden ten behoeve van het legionella vrij maken van (koud) tapwater.

Oprichting zonneboiler industrie in Armenië [2002]

In deze opdracht heeft Horizon Solutions voor onze opdrachtgever ZEN een zonneboiler producent in Armenië opgericht en begeleid in het opzetten van de productie en installatie van zonneboilers. Deze opdracht maakte deel uit van een door de Nederlandse overheid middels het PSO programma gesubsidieerd project om zonneboilers te introduceren in Armenië.

Marktonderzoek collectieve warmtelevering [2002]

Dit onderzoek is in samenwerking met adviesbureau ENCON uitgevoerd in opdracht van de NOVEM en had als doel om in kaart te brengen welke initiatieven op de Nederlandse markt ontwikkeld worden om tot collectieve (duurzame) warmte leveringssystemen te komen. Tevens is in kaart gebracht met welke knelpunten initiatiefnemers te maken krijgen.

Beleidsstudie vervanging biogas gestookte gasmotoren bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden [2002]

Deze beleidsstudie bestaat uit het voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden bepalen van de meest optimale vervanging van de bestaande biogas gestookte Warmte Kracht Koppelingsinstallaties. De verschillende mogelijkheden zijn onder meer beoordeeld op rendement van de investering, milieubelasting en bedrijfszekerheid. De beleidsstudie is uitgevoerd voor de Riool Water Zuiveringsinstallaties in Nieuwegein en Utrecht.

Coördinatie uitvoering leveringscontract 10.000 m2 zonnecollectoren voor de collectieve woningbouw en verzorgingssector [2002]

In deze opdracht vertegenwoordigen wij onze opdrachtgever Itho-van der Beyl bij haar potentiële klanten voor de plaatsing van collectieve zonlicht energie systemen. De coördinatie beslaat het hele traject vanaf het eerste klantcontact tot en met de oplevering van de collectieve zonneboiler installatie.

Design by Horizon Solutions BV